به ایران‌مدی‌تریپ خوش‌آمدید

بیمارستان قلب شهید رجایی